Parenostre

Pare nostre, que esteu en el cel: sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci’s la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb vós;
beneida sou vós entre totes les dones; i beneit és el fruit del vostre ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu;
pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l’hora de la nostra mort. Amén.

La senyal de la creu

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics, desliureu-nos, Senyor, Déu nostre.
En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Glòria al Pare

Glória al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles deis segies. Amén.

Credo. El símbol dels Apòstols

Crec en un Déu,
Pare totpoderós, creador del cel i de la terra.

I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre; 
el qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat,
fou crucificat, mort i sepultat;
davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia d’entre els morts;
se’n pujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d’allí ha de venir a jutjar els vius i els morts.

Crec en l’Esperit Sant;
la santa Mare Església catòlica;
la comunió dels sants;
la remissió dels pecats;
la resurrecció de la carn;
la vida perdurable. Amén.

Credo. El Símbol de Nicea-Constantinoble

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós, 
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.

I en un sol Senyor, Jesucrist,
Fill unigènit de Déu, 
nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu,
Llum resplendor de la Llum, 
Déu veritable nascut del Déu veritable, 
engendrat, no pas creat,
de la mateixa naturalesa del Pare:
per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres els homes 
i per la nostra salvació, davallà del cel.
I, per obra de l’Esperit Sant, 
s’encarnà de la Verge Maria,
i es féu home.
Crucificat després per nosaltres
sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat, 
i ressuscità el tercer dia,
com deien ja les Escriptures, 
i se’n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, 
i el seu regnat no tindrà fi.

Crec en l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, 
que procedeix del Pare i del Fill.
I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat; 
que parlà per boca dels profetes.

I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme
per a perdonar el pecat.
I espero la resurrecció dels morts,
i la vida de la glòria. Amén.

Els deu Manaments

 1. Estimaràs Déu sobre totes les coses.
 2. No jurarás el nom de Déu en va.
 3. Santificaras les testes.
 4. Honrarás pare i mare.
 5. No mataras.
 6. No faràs accions impures.
 7. No robaràs.
 8. No diràs falsos testimonis ni mentiràs.
 9. No consentiràs pensaments ni desitjos impurs.
 10. No desitjaràs els béns del proisme.

Preceptes generals de l’Església

 1. Participar de la missa el diumenge i els dies festius de precepte.
 2. Confessar fidelment eis pecats greus almenys una vegada l’any.
 3. Combregar almenys una vegada l’any, durant el temps pasquali i com a Viatic, en perill de mort.
 4. Observar el dejuni, l’abstinencia de carn i fer penitència els dies i temps assenyalats per l’Església.
 5. Ajudar l’Església en les seves necessitats.