Catequesis especial

El Secretariat pastoral per a les persones amb discapacitat té encarregada entre altres coses l’acompanyament més específic de la catequesi destinada a persones amb discapacitat. 

Catequesis especial

Nosaltres

Activitats

Objectius

Història

Nosaltres

Cadascú de nosaltres som estimats per Déu tal com som, i aquesta és la nostra dignitat. Podem dir més, Déu té predilecció pels dèbils i petits, per aquells als que Jesús va mostrar especial estimació en els seus anys de vida pública. Ells estan més a prop del seu Cor.

Tota l’Església i “la catequesi, en particular, està cridada a descobrir i experimentar formes coherents perquè cada persona amb els seus dons, les seves limitacions i les seves discapacitats, fins i tot greus, pugui trobar Jesús en el seu camí i abandonar-se a Ell amb Fe. Cap límit físic o psíquic pot ser un impediment per a aquesta trobada, perquè el rostre de Crist brilla en la intimitat de cada persona.”

(Discurs del Papa Francesc, 21-X-2017)

Per aconseguir la inclusió de les capacitats diverses, convé valorar les atencions pastorals específiques per a les diverses discapacitats.

Intuïtivament, les disposicions per a integrar a les nostres comunitats a una persona sorda no són les mateixes que per a una persona amb dificultats visuals o amb discapacitat intel·lectual o física.

Caldrà doncs conèixer aquestes necessitats diferents i disposar de medis perquè puguin sentir-se part important de la nostra família eclesial, col·laborant en les seves activitats, integrant-se en la catequesi i formació, i participant de les celebracions litúrgiques, dels sagraments…

Les diverses discapacitats es poden agrupar en cinc grans àmbits:

 • La psíquica o intel·lectual, que suposa algunes dificultats en la comprensió i expressió…
 • La física o de mobilitat, amb necessitat de cadira de rodes o amb dificultats per desplaçar-se…
 • La visual o ceguesa
 • L’auditiva o sordesa*
 • L’auditiva i visual o sord-ceguesa*

* Per atendre a sords i sord-cecs, a la diòcesi hi ha la Pastoral del Sord:   www.pastoraldelsord.org

Activitats

MISSA celebrada amb Llengua de Signes: dissabtes (i vigílies de precepte) a les 18:30 h.
CONFESSIONS, des de mitja hora abans de Missa.
ADORACIÓ EUCARÍSTICA, primer dissabte de cada mes de 17:45 a 18:15 h.
GRUP DE LITÚRGIA, dissabtes a les 17:45 h.
TROBADA DE FORMACIÓ CRISTIANA, dissabtes de 19:30 a 20:15 h.
Durant el curs escolar:
GRUP DE JOVES, primer i tercer dissabte de cada mes a les 19:30 h. (activitats de formació humana cristiana)
CATEQUESI de nens i Joves, dijous a les 18 h. o dissabtes a les 17:30 h.
REFORÇ LOGOPÈDIC per a Escolars, dimarts i dijous de 18 a 19:30 h.
ACTIVITATS FORMATIVES per a Adults, dimarts de 17 a 20 h. i dijous de 18 a 19 h.
FORMACIÓ DE COL·LABORADORS, dimarts o dissabtes de 17 a 18 h.

Per a més informació o per a alguna atenció pastoral concreta (catequesi de Primera Comunió o de Confirmació, preparació al Baptisme o al Matrimoni, orientació familiar, visites a malalts, celebracions exequials, assessorament, consultes…) dirigiu-vos a:
Mn. Xavier Pagès Castañer, els dimarts, dijous o dissabtes a la tarda als locals de la Parròquia de Santa Teresa del Nen Jesús

Objectius

En aquest món de silenci, que cal atendre en les seves necessitats específiques, busquem trencar les barreres a la comunicació, també per transmetre l’Evangeli.
La PASTORAL DEL SORD DE BARCELONA procura oferir l’atenció pastoral en tot allò que normalment trobem a les parròquies, adaptat a les dificultats de comprensió i expressió que poden tenir les persones sordes o sordcegues.

 

Per a totes les persones amb discapacitat:

 • Acollir fraternalment i oferir informació d’entitats d’Església especialitzades en les diverses necessitats específiques.
 • Integrar-los en alguna realitat o grup i que ells promoguin la seva atenció específica.
 • Incorporar voluntaris/monitors preparats per atendre a infants i joves amb discapacitat tant a les catequesis com als esplais…
 • Coordinar-se amb altres parròquies i/o entitats d’Església per obtenir materials i persones que donin formació, catequesi…

Discapacitat psíquica o intel·lectual:

 • Atendre a ells i a les seves famílies, integrant-los amb normalitat a les activitats, procurant que siguin acceptats amb llurs peculiaritats.
 • Oferir espais adequats per a ells.

Discapacitat física o de mobilitat:

 • Facilitar l’accés i la mobilitat al temple i als locals, amb rampes, baranes, ascensors, passadissos amples…
 • Oferir espais lliures més amplis a les files del davant en els temples i altres espais.

Discapacitat visual o ceguesa:

 • Acompanyar-los en els seus desplaçaments i ubicar-los en els espais de l’entorn…
 • Procurar mitjans tècnics útils per a ells: disposar de material escrit en lletres grans, projectat en pantalla i/o en Braille, materials acústics… Poden ser lectors amb text Braille.

Discapacitat auditiva o sordesa*:

 • Reservar els primers bancs perquè puguin veure a prop i bé al qui parla, per facilitar la lectura labial, o poder veure bé a l’intèrpret de Llengua de Signes.
 • Cercar voluntaris i catequistes que coneguin o vulguin aprendre la Llengua de Signes.

Discapacitat auditiva i visual o sord-ceguesa*:

A més del proposat per a la sordesa i la ceguesa, convé oferir els mitjans de comunicació més adequats a les seves restes auditives o visuals, amb la possible comunicació a través de mitjans tàctils…

Història

A la nostra diòcesi hi ha un col·lectiu, proper a un dos per mil de la població, de persones amb disminució auditiva, de naixement o des de la infància. La sordesa és un greu obstacle per a la comunicació. Aquesta limitació, que no es veu ni se sent, i que amb tanta freqüència no crida l’atenció per ser atesa a les seves mancances, cal que l’Església estigui propera i atengui les seves necessitats específiques.
L’Arquebisbat de Barcelona des de fa molts anys està fent la tasca pastoral en aquest àmbit, amb un sacerdot dedicat parcialment als diversos serveis sacramentals, catequètics i evangelitzadors de les persones sordes. Durant uns quaranta anys ho ha realitzat Mn. Josep Albiol, que ha passat a la Casa del Pare el 26 de maig del 2003.
El venerable P. Jaume Clotet, missioner claretià, del qual hem celebrat l’any del centenari de la mort, ja es va dedicar a l’acció catequètica dels sords a Vic i Barcelona. En un dels seus llibres ens convida a la reflexió: “així com els missioners aprenen la llengua dels països on són enviats, també calen catequistes que aprenguin a comunicar-se amb aquells que no poden rebre els continguts de la fe per les orelles, sinó pels ulls”.
Actualment, la tasca d’apostolat amb persones sordes de la nostra diòcesi és l’acció anomenada PASTORAL DEL SORD DE BARCELONA.